La UCO senyala a Grau com l’artífex de la finançació illegal del PP

La Guàrdia Civil creu que el Partit Popular sí coneixia la mecànica illegal que seguia el Grup Municipal per a pagar les campanyes de Barberá

L’informe de la UCO resulta contundent: el PP de Valéncia també es va finançar illegalment en les eleccions locals de 2007 en una operativa similar a la que es va eixecutar posteriorment en els comicis de 2011 i 2015. Els agents de la Guàrdia Civil, despuix d’una atra exhaustiva investigació de varis mesos, situen a Alfonso Grau en el núcleu de l’activitat delictiva. L’ex vicealcalde de l’Ajuntament de Valéncia eixercix supostament tots els rols possibles en l’entramat. Per un costat, organisa i controla directament la campanya. Per ad això utilisa l’estructura empresarial del seu «amic» Vicente Sáez per a canalisar l’arribada de diners. Grau, ademés, dirigix o té cert control sobre algunes fundacions que nutrixen generosament els contes de les societats de Sáez.

I, per últim, és capaç -fins i tot- de recaptar diners en efectiu per a abonar els últims pagos pendents dels actes electorals. Era el factótum de la campanya del PP.

L’ex carrec popular ya es troba investigat en esta peça, que analisa el delicte de blanqueig de 50.000 euros i la finançació illegal del partit. L’informe policial que es va notificar ahir a les parts, complica notablement la posició de l’ex vicealcalde. Les conseqüències negatives no es detenen en ell. També el PP queda senyalat. En concret, un document apunta a que el artit Partit Popular provincial coneixia que el Grup Municipal costejava despeses pel seu conte. De tal modo, que estos costs no figurarien en la contabilitat electoral del PP. Aixina es desprén d’un foli -es reproduïx en esta pàgina- en el que supostament el gerent del partit provincial, José Antonio Moscardó, rebuja fer-se càrrec d’una factura per colocació de banderoles i remet directament al proveïdor a l’empresa Laterne, lo que evidenciaria -de ser certa l’informació que arreplega el document- que el PP provincial permetia l’operativa clandestina. Açò debilitaria la versió que fins a dia de hui ha mantingut Gènova -investigat com a persona jurídica- de que era alié a tot.

La campanya electoral del PP de Valéncia es va poder gastar al voltant de dos millons d’euros. La Guàrdia Civil destaca que en la província es varen gastar ‘només’ 133.000 euros i en tota Espanya, 9,5 millons d’euros. Estes sifres traslladen les «pretensions ambicioses» de la candidatura que encapçalava Rita Barberá.

¿D’on procedia els diners per a finançar este descomunal desplegament de mijos? Lo que resulta «innegable» és que ni el Grup Municipal, ni el PP, varen pagar un euro a l’empresa Laterne, l’organisadora de la campanya. La UCO detalla vàries vies per a explicar la brutal injecció econòmica que va rebre la societat investigada per part dels verdaders «finançadors de la campanya». Per eixemple, a través de diferents empreses que el seu llistat es reproduïx junt a esta informació. Els agents manifesten «els seus importants dubtes» sobre que eixos diners responguera a servicis reals. Més be sugerixen que són entregues de diners sense justificació comercial. Ni tan sols els treballadors recorden els treballs que es varen realisar. Ademés, estes societats eren adjudicatàries d’importants servicis per part de l’Ajuntament. Per eixemple, Societat Agricultors de la Vega (SAV) va rebre més de cent millons d’euros del Consistori de 2006 a 2008. Va aportar uns 500.000 euros a la firma de Sáez Tormo.

600.000 euros sense justificar

Existix un segon método. L’arribada de diners des de fundacions municipals. Molt cridaners resulten els 600.000 euros que aporta Convention Valéncia Bureau, controlada en el seu dia pel propi Grau, i d’els que la UCO no ha trobat cap documentació acreditativa. S’ha destruït qualsevol soport documental que justificara eixes aportacions, segons arreplega l’informe. Un atre dels colaboradors és Fira Valéncia, que va incrementar la facturació en el grup investigat en les dates anteriors a les eleccions, sempre segons el treball dels agents. La UCO precisa que varen aportar prop de 700.000 euros per diferents relacions comercials. És el principal contribuent al conglomerat de firmes investigades. El restant de fundacions, com la d’Innovació per a la Comunitat Valenciana o la Fundació Calitat, tenen un paper més residual.

Pero tot lo anterior no va ser possible per a costejar les despeses de 2007. Aquella campanya va exigir d’un punt extra de finançació. Despuix dels comicis, l’empresa Laterne es trobava en una situació desesperada. No tenia diners per a pagar sòus, segons diferents informacions. Va ser llavors quan Alfonso Grau, segons els especialistes de la Guàrdia Civil, entrega 350.000 euros en efectiu en billets de 500 euros a la seua llavors mà dreta Jesús Gordillo -hui colaborador de la UCO- per a que salde els deutes en els proveïdors. Es desconeix en certea l’orige d’eixes cantitats.

El testimoni de Gordillo es veu refrendat pel Llibre Major de l’empresa Laterne, que arreplega una série d’ingressos en efectiu que posteriorment s’utilisen per a pagar «a distints proveïdors». Els contes de les diferents mercantils també reflectixen eixes transaccions.

Traduit al l’Idioma Valencià -de l’original en castellà- per l’A. C. COMUNICA VALÉNCIA

NOTÍCIA DE: LAS PROVINCIAS

AUTOR: A. RALLO

DATA: 09/09/2017

TRADUÏT A: VALENCIÀ NORMES D’EL PUIG

ENLLAÇ: http://bit.ly/2vTrXgQ

La Guardia Civil cree que el Partido Popular sí conocía la mecánica ilegal que seguía el Grupo Municipal para pagar las campañas de Barberá

El informe de la UCO resulta contundente: el PP de Valencia también se financió ilegalmente en las elecciones locales de 2007 con una operativa similar a la que se ejecutó posteriormente en los comicios de 2011 y 2015. Los agentes de la Guardia Civil, tras otra exhaustiva investigación de varios meses, sitúan a Alfonso Grau en el núcleo de la actividad delictiva.

El ex vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia ejerce supuestamente todos los roles posibles en el entramado. Por un lado, organiza y controla directamente la campaña. Para ello utiliza la estructura empresarial de su «amigo» Vicente Sáez para canalizar la llegada de dinero. Grau, además, dirige o tiene cierto control sobre algunas fundaciones que nutren generosamente las cuentas de las sociedades de Sáez. Y, por último, es capaz incluso de recaudar dinero en efectivo para abonar los últimos pagos pendientes de los actos electorales. Era el factótum de la campaña del PP.

El ex cargo popular ya se encuentra investigado en esta pieza, que analiza el delito de blanqueo de 50.000 euros y la financiación ilegal del partido. El informe policial notificado ayer a las partes complica notablemente la posición del ex vicealcalde. Las consecuencias negativas no se detienen en él. También el PP queda señalado. En concreto, un documento apunta a que el PP provincial conocía que el Grupo Municipal costeaba gastos por su cuenta. De tal modo, que estos costes no figurarían en la contabilidad electoral del PP. Así se desprende de un folio -se reproduce en esta página- en el que supuestamente el gerente del partido provincial, José Antonio Moscardó, rechaza hacerse cargo de una factura por colocación de banderolas y remite directamente al proveedor a la empresa Laterne, lo que evidenciaría -de ser cierta la información que recoge el documento- que el PP provincial permitía la operativa clandestina. Esto debilitaría la versión que hasta la fecha ha mantenido Génova -investigado como persona jurídica- de que era ajeno a todo.

La campaña electoral del PP de Valencia pudo costar alrededor de dos millones de euros. La Guardia Civil destaca que en la provincia se gastaron ‘sólo’ 133.000 euros y en toda España, 9,5 millones de euros. Estas cifras trasladan las «pretensiones ambiciosas» de la candidatura que encabezaba Rita Barberá.

¿De dónde procedía el dinero para financiar este descomunal despliegue de medios? Lo que resulta «innegable» es que ni el Grupo Municipal ni el PP pagaron un euro a la empresa Laterne, la organizadora de la campaña. La UCO detalla varias vías para explicar la brutal inyección económica que recibió la sociedad investigada por parte de los verdaderos «financiadores de la campaña». Por ejemplo, a través de diferentes empresas cuyo listado se reproduce junto a esta información. Los agentes manifiestan «sus importantes dudas» acerca de que ese dinero respondiera a servicios reales. Más bien sugieren que son entregas de dinero sin justificación comercial. Ni siquiera los trabajadores recuerdan los trabajos que se realizaron.

Además, estas sociedades eran adjudicatarias de importantes servicios por parte del Ayuntamiento. Por ejemplo, Sociedad Agricultores de la Vega (SAV) recibió más de cien millones de euros del Consistorio de 2006 a 2008. Aportó unos 500.000 euros a la firma de Sáez Tormo.

600.000 euros sin justificar

Existe un segundo método. La llegada de dinero desde fundaciones municipales. Muy llamativo resultan los 600.000 euros que aporta Convention Valencia Bureau, controlada en su día por el propio Grau, y de los que la UCO no ha encontrado ninguna documentación acreditativa. Se ha destruido cualquier soporte documental que justificara esas aportaciones, según recoge el informe. Otro de los colaboradores es Feria Valencia, que incrementó la facturación con el grupo investigado en las fechas anteriores a las elecciones, siempre según el trabajo de los agentes. La UCO precisa que aportaron cerca de 700.000 euros por diferentes relaciones comerciales. Es el principal contribuyente al conglomerado de firmas investigadas. El resto de fundaciones, como la de Innovación para la Comunidad Valenciana o la Fundación Calidad, tienen un papel más residual.

Pero todo lo anterior no fue posible para costear los gastos de 2007. Aquella campaña exigió de un punto extra de financiación. Tras los comicios, la empresa Laterne se encontraba en una situación desesperada. No tenía dinero ni pagar sueldos, según diferentes informaciones. Fue entonces cuando Alfonso Grau, según los especialistas de la Guardia Civil, entrega 350.000 euros en efectivo en billetes de 500 euros a su entonces mano derecha Jesús Gordillo -hoy colaborador de la UCO- para que salde las deudas con los proveedores. Se desconoce con certeza el origen de esas cantidades.

El testimonio de Gordillo se ve refrendado por el Libro Mayor de la empresa Laterne, que recoge una serie de ingresos en efectivo que posteriormente se utilizan para pagar «a distintos proveedores». Las cuentas de las diferentes mercantiles también reflejan esas transacciones

NOTÍCIA DE: LAS PROVINCIAS

AUTOR: A. RALLO

DATA: 09/09/2017

ENLACE: http://bit.ly/2vTrXgQ

Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Te gusta nuestro contenido? ¡Suscríbete y síguenos!

Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram