En valencià s’escriu CHIQUET/A i no “xiquet/a”

Cites del DHIVAM (Diccionari Historic Valenciá Moderm) de Ricart García Moya:

“de chiquet” (Esteve, Joan: Liber elegantiarum, 1472)

“banchs, tres grans e un chiquet” (A. Patriarca. Inv. bens de Jaume Roig, 1478)

“al chiquet desijant la mamella” (Ginart, Nofre: Reportori dels Furs, 1608, p. 173)

“lo chiquet es fill meu” (Villena, Isabel de: Vita Christi, 1497)

chiquet” (Luces de aurora, Valencia, 1663, p. 334)

“casa gran, pa chiquet” (Ros: Tratat, 1736, p. 57)

“home chiquet” (Mayans: Voc. 1787)

“un chiquet que apareix en un pa” (Mentres pasa la diana, Alcoy, 1855, p. 9)

“un chiquet com de huit anys” (El Cullerot d’Alacant, 17 abril 1898)

“un chiquet” (Vicent, J.: Els peixcaors de canyeta, choguet, Barcelona, 1903, p. 5)

“deixar choguets als chiquets bons” (Esteve: Els Magos del chiquet, 1928, p. 5)

“com els chiquets” (Breva, Vicent: Anem a la Madalena, Barcelona, 1930, p. 11)

“en lo chiquet de mamella…” (Llibret Foguera Santa Isabel, Alacant, 1942)

“en la era chiqueta haura de batre” (Stabliments Torre d’en Besora, 7 setembre 1738)

“sapies, chiqueta, que ell no …” (BNM, Ms. Rochano: Pepeta la Molinera, 1861, s. f. )

chiqueta, que no…” (Vives y Azpiroz, Rafael: Entre amics, 1877, p. 10)

“a dirli a eixa chiqueta” (Tafalla: Un defensor de Melilla, Alacant, 1893, p. 21)

“esta chiqueta tarda” (Herrero, J.: En temps de la Dictaura, 1931, p. 3)

“una chiqueta que no alsa un pam de terra” (Soler, J.: Els estudiants, 1934, p. 42)

chiqueta menuda” (Esteve, Joan: Liber elegantiarum, 1472)

“fer una cella chiqueta” (La vida de Sant Honorat, Valencia, 1495)

chiqueta, puera” (Pou, O.: Thesaurus, Valencia, 1575)

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana:

chiquet, -ta, -ts, -tes
s. m. Persona de poca edat, encara en edat infantil. // Folc. Chiquets de Valls, colla que en les festes majors d’algunes localitats del Camp de Tarragona i del Penadés formen torres humanes pujant els uns damunt dels atres. És una costum duta a Catalunya per valencians i és una adaptació de la moixaranga d’Algemesí. // Chiquet de bolquers, bebé. // El chiquet, dialect. i coloq. El número tres (3) en rifes, sortejos, loteries i jocs.
ref. Home chiquet, home de pet. Llauradeta de burrets i cavadeta de chiquets, collita de pets.
Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Te gusta nuestro contenido? ¡Suscríbete y síguenos!

Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram