Emeten Un Comunicat Els Mestres Campaners de Valéncia

COMUNICAT DE PRENSA DELS MESTRES CAMPANERS DE VALÉNCIA

El pròxim dissabte la localitat valenciana de Llíria celebra les seues festes en honor a la Verge del Remei. Per açò i com a acte novedós i extraordinari es va a realisar per primera volta el “I Concert dialogat de Campanes”, un concert sense precedents, en que participaran les campanes de la Sanc i del  Remei. Per a poder realisar est extraordinari acte, anem a participar “Mestres Campaners” de Ciutat de Valéncia i els nostres companyers, el “Campaners de Castalla”, als qui agraïm la seua colaboració.

El concert està realisat en dos parts. En la primera només participa el campanar de la Sanc, en repics típics de la ciutat de Llíria. Estos seran realisats per Vicent Mesa Colas, u dels fundadors de Mestres Campaners, que va publicar en LAURO, quaderns d’història i societat, núm 4, 1989, coses molt interessants com són els tocs tradicionals del Campanar de la Sanc, ademés d’atres publicacions en periòdics i atres artículs relacionats en el món de les campanes.

    – Ave Maria de 1ª classe: Entre el migdia i la nit, cap a les 19 hores de la vesprada.

    – Toc d’obligació a Missa: Este toc se realisava les vespres de les festes i els dissabtes despuix del toc d’ànimes i a l’alba de la festa o dumenge. Consta d’un repic molt curt en les de “Combregar”, contestada per la de “Repicar” i la de “l’Albat” i dos voltes la “Grossa” i la de “Portaceli”, la qual no entrava mai en els “Trancs”. És un toc exclusiu de Llíria i servia per a dir si un dia era obligat oïr Missa o no.

 – Repic General: És el repic per exelència i en una combinació molt bonica de totes les campanes. Realisat per a Sant Vicent Ferrer i Sant Miquel. És un repic que dura 35 minuts i primerament se tocava a Maitines en tres voltejos en la de “l’Albat”, repicant en la de “Repicar” i al final se realisava el “Senyal del Sermó” de primera classe, escomençant pel repic en sí, en el que se repica en la de “l’Albat”, contestant totes les demés en trancs i despuix se passen repicant d’unes a atres, sempre de menor a major, fins aplegar a la “Grossa”, la qual era alçada i voltejada mentres repicava la de “l’Albat”. Est avís de que havia acabat el repic el realisa el campaner impulsant la campana “Albat” per a donar començament al volteig general.

Alba de primera classe: A les albes de les grans festivitats de primera classe, de la manera que seguix. Despuix de donar tres colps en la “Grossa” i la de “Foc”, pausadament s’alça la de “l’Albat” i escomença a voltejar mentres li contesta la “Grossa” i la de “Foc” fent trancs, primer lentament i poc a poc, realisant-los més ràpits fins a aplegar al cúlmen. Mentres, continua voltejant la de “l’Albat” i s’alcen totes les campanes relisant un volteig.

En la segona part ve el toc per exelència que més agrada, com és el volteig de campanes. Per això per ad esta vegada se conjugaran els dos bronzes, els de la Sanc i el del Remei, Per ad açò i dins del volteig se realisaran distintes combinacions com “pianos” (volteig de varies campanes a l’hora), “alternades” (volteig d’una campana darrere d’atra) i el volteig de les campanes de la sanc i les del Remei, i volteig a l’hora entre els dos campanars.

Serà un acte inoblidable per a tots els veïns i visitants, per això aconsellem escoltar les campanes des d’un lloc alluntat per a poder oïr les campanes en nitidea i també la conjugació dels sons i vibracions que faran alterar el cor.

Des d’este llínees, tant els “Mestres Campaners” de Ciutat de Valéncia com els “Campaners de Castalla” donem les gràcies a la Clavaria i Majoralia 2017-2018 per contar en la seua presència. A continuació anem a realisar un breu recorregut per les característiques dels intruments que anem a tocar i  quevan a poder escoltar.

LES CAMPANES DE LA SANC I DEL REMEI

Llíria ha tengut una de les millors campanes de la Comunitat Valenciana. Este conjunt harmònic de les campanes de la Sanc les realisava el campaner en unes combinacions i repics molt rics i variats conegudes per les genracions que nos precediren i que hui en dia estan llimitades a molt pocs degut a la primera electrificació en els anys 60 que fon la pijor, dotant a les campanes en jous de ferro i motors de volteig continu i eliminant els jous de fusta, lo qual fea impossible reproduir els tocs en la seua totalitat. En la segona electrificació sobre 2003/2004 han segut més respectuós, tornant a ficar el jous de fusta i dotant en motors a impulsos que imiten el toc manual i no impedixen el seu toc manual.

De les sis campanes que n’hi ha en la torre de la Sanc, com són de menuda a gran: Albat, Repicar, Combregar, Portaceli, Maria La Grossa i la de Foc, només funcionen quatre, ya que la Grossa i la de Foc es troben clavillades. També estan les campanes horàries, la dels quarts i la de les hores, que hui es troben desinstalades. El procés necessari de restauració d’estes campanes tindrà que incloure principalment la refundició de la Grossa i Combregar per tal de recuperar el seu sò, forma i grandaria antics, ademés del canvi de substitució de les campanes de Repicar i Combregar en els seus portals originals. I la de l’Albat, llevant-la de la seua ubicació actual en el portal i tornant-la a instalar en vigues de fusta. Això és lo que passa quan el patrimoni està en mans desafortunades i varien les campanes d’un lloc a un atre sense respectar lo tradicional.

En el campanar del Remei trobem quatre campanes: Santíssima Trinitat, Juan de Mata, Maria del Remei i Moreneta. Les quatre foren restaurades tornant-los el jou de fusta i dotant-les en un motor a impulsos que no impedix el toc manual i dels martells.

Atentament, Raül Rubio Constant, secretari de Mestres Campaners.

Comunicat traduït del castellà original a l’Idioma Valencià per l’A. C. COMUNICA VALÉNCIA.

COMUNICADO PRENSA MESTRES CAMPANERS DE VALÉNCIA

El próximo sábado día 9 de septiembre, la localidad valenciana de Lliria celebra sus fiestas en honor a la Verge del Remei. Por ello y como un acto novedoso y extraordinario se va a realizar por primera vez el “I Concert dialogat de campanes“, un concierto sin precedentes, en que participaran las campanas de la Sangre y el Remedio. Para poder realizar este extraordinario acto, vamos a participar “Mestres Campaners” de Valencia y nuestros compañeros, los “Campaners de Castalla”, a los que agradecemos su gran colaboración.

El concierto esta realizado en dos partes. En la primera solamente participa el campanario de la Sangre, con repiques típicos de la ciudad de Liria, serán realizados por Vicent Mesa Colas, unos de los fundadores de Mestres Campaners, quien publico en LAURO, quaderns d’història i societat» N.º 4 – 1989, cosas muy interesantes como los toques tradicionales del campanario de la Sangre, ademas de otras publicaciones en periódicos y otros artículos, relacionados con el mundo de las campanas.

  • Ave María de 1º classe: Entre el medio día y la noche, hacia las 19 de la tarde.

  • Toc d´obligaciò a Missa: Este toque se realizaba las vísperas de fiestas y sábados después del toque de Ánimas y al alba de la fiesta o domingo. Consta de un repique muy corto con las de “Combregar” contestada por la de “Repicar” y la de “Albat” y dos veces la “Grossa” y la de “Portaceli”, la cual no entraba nunca en los trancs. Es un toque exclusivo de Lliria, y servía para decir si un día era obligado oír Misa o no.

  • Repic General: Es el repique por excelencia y con una combinación muy bonita de todas las campanas. Realizado para Sant Vicent Ferrer y Sant Miquel. Es un repique de unos 35 minutos de duración y primeramente se tocaba a Maitines tres volteos con la de “albat”, repicando con la de “Repicar” y al terminar se realizaba el “senyal de sermó” de primera clase, empezando por el repique en sí, en el que se repica con la de “albat”, contestando todas las demás con trancs y después se pasan repicando de unas a otras, siempre de menor a mayor, hasta llegar a la “Grossa”, la cual era levantada y volteada, mientras repica la de “Albat”. El aviso de que había terminado el repique, lo realiza el campanero impulsando la campana “Albat” para dar comienzo el volteo general.

  • Alba de primera classe: A las albas de las grandes festividades de primera clase, de la siguiente manera. Después de dar tres golpes con la “Grossa” y la de “Foc” pausadamente, se levanta la de “Albat” y empieza a voltear mientras le contesta la “Grossa” y la de “Foc” haciendo trancs, primero lentamente y poco a poco, realizándolos mas rápidos hasta llegar al cúlmen. Mientras continúa volteando la de “Albat”, se levantan todas las campanas y realizaban un volteo.

En la segunda parte viene el toque por excelencia que más gusta, como es el volteo de campanas. Por ello para esta vez conjugaran sus bronces los de la Sangre y los del Remedio. Para ello y dentro del volteo se realizaran distintas combinaciones como pianos (volteo de varias campanas a la vez), alternadas (volteo una campana tras otra) y el volteo de las campanas de la Sangre y las de Remedio, y volteo al unísono entre los dos campanarios.

Será un acto inolvidable para todos los vecinos y visitantes, por eso aconsejamos escuchar las campanas desde un sitio alejado, para poder oir las campanas con nitidez y la conjugación de sonidos y vibraciones que harán estremecer al corazón. Desde estas líneas, tanto como “Mestres Campaners” de Valencia como los “Campaners de Castalla”, damos las gracias a la Clavaria y Majoralia 2017-2018 por contar con nuestra presencia. A continuación vamos a realizar un breve recorrido por las características de los instrumentos que vamos a tocar y van a poder escuchar.

LAS CAMPANAS DE LA SANGRE Y EL REMEDIO

Liria ha tenido una de las mejores campanas de la Comunidad Valenciana. Este conjunto armónico de las campanas de la Sangre, realizaba antiguamente el campanero unas combinaciones y repiques muy ricos y variados, conocidos por las generaciones que nos precedieron y que hoy en día están limitados a muchos pocos, debido a la primera electrificación en los años 60 que fue la peor, dotando a las campanas de yugos de hierro y motores de volteo continuo y eliminando los yugos de madera, que hacía imposible reproducir los toques en su total totalidad. En la segunda electrificación sobre 2003/04 ha sido más respetuosa, volviendo a poner los yugos de madera y dotando con motor a impulsos que imitan el toque manual y no impiden su toque manual.

De las seis campanas que hay en la torre de la Sangre como son de pequeña a grande; Albat, Repicar, Combregar, Portacoeli, Maria la Grossa y la de Foc, solo funcionan cuatro, ya que la Grossa y la de Foc se encuentra rajadas. También están las dos campanas horarias, la de los cuartos y la de las horas, que hoy en día se encuentran desinstaladas. El proceso necesario de restauración de estas campanas tendrá que incluir principalmente la refundición de la Grossa y Combregar para recuperar su sonido, forma y tamaño antiguos, además de el cambio de sustitución de las campanas de Repicar y Combregar en sus portales originales. Y la de Albat quitándola de su ubicación actual en el portal, y volviéndola a instalar las vigas de madera. Así es lo que ocurre cuando el patrimonio está en manos desafortunadas, y variando campanas de lugar al antojo de algunos, sin respetar lo tradicional. En el campanario del Remedio encontramos cuatro campanas, Santísima Trinidad, Juan de Mata, Maria del Remedio y Moreneta. Las cuatro fueron restauradas devolviendo los yugos de madera y dotándolas con un motor a impulsos que no impide el toque manual y martillos.

Atentamente, Raúl Rubio Constant,

 secretario de Mestres Campaners de Valéncia

Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Te gusta nuestro contenido? ¡Suscríbete y síguenos!

Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram