L’alcaldesa d’Alcalalí es fa un «casoplón» de 470 metros clandestinament, sense llicència i en terreny prohibit.

Isabel Molina, primera edil d’Alcalalí, va solicitar llicència d’obra menor pero realment va ampliar la seua vivenda en terreny no urbanisable. Suspén un Ple en transcendir la notícia.

 La dirigent de Compromís María Isabel Molina Vicens, alcaldesa de la localitat alacantina d’Alcalalí, i edil d’este municipi des de fa dos décades, va començar a realisar, en l’any 2006, una reforma de la seua vivenda de manera presuntament illegal. Curiosament, i tal i com ha pogut constatar MÁSportal, eixe mateix dia estava senyalada la celebració del Ple Ordinari del municipi, un Ple que va quedar suspés de manera unilateral per l’alcaldesa sense donar explicació alguna i despuix de tindre coneiximent de l’existència d’esta informació.

L’ara alcaldesa del partit de Mónica Oltra, sent edil en este municipi, va solicitar al seu Consistori una llicència d’obra menor per a reformar el quarto de bany ”i reformes en el terrat posterior” de la seua vivenda unifamiliar, segons documentació presentada en l’Ajuntament. Pero la verdadera reforma realisada en la vivenda d’Isabel Molina anava a ser molt major de lo solicitat oficialment. Tal i com mostren els documents, l’alcaldesa va ampliar la seua residència unifamiliar més de 200 metros quadrats. Dels 70 m2 habitables va passar als 270, en unes obres en les que fins i tot va aplegar a elevar una planta. La vivenda va passar de tindre d’una a dos altures.

L’obra ademés es va prolongar durant varis mesos, treballs que finalment varen concloure en l’any 2016, sent ya alcaldesa d’Alcalalí, tal i com apunta la mencionada informació. La petició de la reforma menor en el quarto de bany evitava aixina que l’obra realisada no fora autorisada perque la vivenda està enclavada en terreny agrícola comú. Una catalogació urbanística que prohibix expressament l’ampliació de l’espai construït habitable i, per tant, la realisació d’una obra major. El «engany» en el catastre:

Com a prova que evidencia més encara l’irregularitat de l’ampliació, segons referència catastral actual (25 de febrer de 2017) la residència de Molina consta de 70 metros quadrats en lloc de reflectir els 270, dels que goja l’alcaldesa de Compromís. Un desfasament que -ademés d’atres consideracions de caràcter ètic i llegal- abaratix considerablement el pertinent impost de Bens Immobles, contribució i atres taxes que s’estipulen com a consequència de la referència catastral.

El portaveu del PSOE, Bernardo Ferrer, creu que «despuix d’esta estafa, l’alcaldesa no està en condicions de representar al poble»

De la mateixa manera, li estaria suponent un quantiós benefici econòmic perque, d’haver-se concedit la llicència d’obra major com a “ampliació en vivenda unifamiliar aïllada en rústic” (única manera llegal possible), la primera edil tindria que haver desembojacat el gravamen corresponent que és del 3,5% del valor total de lo construït, en este cas, el valor és d’un total de 146.000 € (730 euros per metro quadrat), és dir 5.110 euros en lloc dels poc més de 50 euros pagats per la llicència que va obtindre. Barrera per a ocultar les obres:

L’alcaldesa de Compromís no semblava aliena a estes presuntes illegalitats ya que, segons diverses fonts veïnals, mentres realisava els treballs de reforma en la seua vivenda -no autorisats per la llei- va construir una barrera visual, posant ciprers, per a intentar d’esta forma que des de l’exterior no poguera observar-se la verdadera dimensió de les obres. Pero els veïns sí es percataron d’eixes presuntes irregularitats i varen elevar un escrit de denúncia a l’Ajuntament que va ser contestat per la pròpia interessada, l’alcaldesa.

L’alcaldesa informa de no tindre constància de les seues pròpies obres.

Per la seua banda, les sancions administratives estipulades en este cas suponen el 50% del valor total de l’ampliació, és dir 73.000 euros en concepte de multa. I no estem parlant precisament d’un Ajuntament, el d’Alcalalí, que no haja estat especialment vigilant en este tipo d’infraccions perque –segons les senyes oficials- en els últims 12 anys el consistori ha recaptat aproximadament 300.000 euros en multes per irregularitats urbanístiques de menor importància i que sí es varen detectar per a posteriorment ser sancionades.

El regidor del PSOE en l’Ajuntament d’Alcalalí, Bernardo Ferrer, va manifestar a MÁSportal que “despuix d’esta estafa esta dòna no està en condicions de representar al poble. Té que dimitir immediatament”. Ferrer va confirmar que l’Ajuntament ha donat llargues i dificulta l’obtenció d’informació, per falta de referències, diuen.

NOTÍCIA DE: MASportal.net
AUTOR: Roberto Pérez
DATA: 08/09/2017
TRADUÏT A: VALENCIÀ NORMES D’EL PUIG, Associació Cultural COMUNICA VALÉNCIA.
ENLLAÇ: http://bit.ly/2vTrXgQ

La alcaldesa de Alcalalí se hace un «casoplón» de 470 metros clandestinamente, sin licencia y en terreno prohibido.

Isabel Molina, primera edil de Alcalalí, solicitó licencia de obra menor pero realmente amplió su vivienda en terreno no urbanizable. Suspende un Pleno al trascender la noticia.

La dirigente de Compromís María Isabel Molina Vicens, alcaldesa de la localidad alicantina de Alcalalí y edil de este municipio desde hace dos décadas comenzó a realizar, en el año 2006, una reforma de su vivienda de manera presuntamente ilegal. Curiosamente, y tal y como ha podido constatar MÁSportal, ese mismo día estaba señalada la celebración del Pleno ordinario del municipio, un Pleno que quedó suspendido de manera unilateral por la alcaldesa sin dar explicación alguna y tras tener conocimiento de la existencia de esta información.

La ahora alcaldesa del partido de Mónica Oltra, siendo edil en este municipio, solicitó a su Consistorio una licencia de obra menor para reformar el “cuarto de baño” y “arreglos en la terraza posterior” de su vivienda unifamiliar, según documentación presentada en el Ayuntamiento. Pero la verdadera reforma realizada en la vivienda de Isabel Molina iba a ser mucho mayor de lo solicitado oficialmente. Tal y como muestran los documentos, la alcaldesa amplió su residencia unifamiliar más de 200 metros cuadrados. De los 70 metros cuadrados habitables pasó a los 270, en unas obras en las que incluso llegó a elevar una planta. La vivienda paso de tener de una a dos alturas.

La obra además se prolongó durante varios meses, trabajos que finalmente concluyeron en el año 2016, siendo ya alcaldesa de Alcalalí, tal y como apunta la mencionada información. La petición de la reforma menor en el cuarto de baño evitaba así que la obra realizada no fuese autorizada porque la vivienda está enclavada en “terreno agrícola común”. Una catalogación urbanística que prohíbe expresamente la ampliación del espacio construido habitable y, por consiguiente, la realización de una obra mayor.

El «engaño» en el catastro:

Como prueba que evidencia más todavía la irregularidad de la ampliación, según referencia catastral actual (25 de febrero de 2017) la residencia de Molina consta de 70 metros cuadrados en vez de reflejar los 270, de los que disfruta la alcaldesa de Compromís. Un desfase que -además de otras consideraciones de carácter ético y legal- abarata considerablemente el pertinente impuesto de Bienes Inmuebles, contribución y otras tasas que se estipulan a raíz de la referencia catastral.

El portavoz del PSOE, Bernardo Ferrer, cree que «tras esta estafa, la alcaldesa no está en condiciones de representar al pueblo»

Del mismo modo, le estaría suponiendo un cuantioso beneficio económico porque, de haberse concedido la licencia de obra mayor como “ampliación en vivienda unifamiliar aislada en rústico” (única manera legal posible), la primera edil tendría que haber desembolsado el gravamen correspondiente que es del 3,5% del valor total de los construido, en este caso, el valor es de un total de 146.000 (730 euros por metro cuadrado), es decir 5110 euros en vez de los poco más de 50 euros abonados por la licencia que obtuvo.

Barrera para ocultar las obras:

La alcaldesa de Compromís no parecía ajena a estas presuntas ilegalidades ya que, según diversas fuentes vecinales, mientras realizaba los trabajos de reforma en su vivienda no autorizados por la ley construyó una barrera visual, a base de cipreses, para intentar de esta forma que desde el exterior pudiese observarse la verdadera dimensión de las obras. Pero los vecinos sí se percataron de esas presuntas irregularidades y elevaron un escrito de denuncia al Ayuntamiento que fue contestado por la propia interesada, la alcaldesa. 

La alcaldesa informa de no tener constancia de sus propias obras.

Por su parte, las sanciones administrativas estipuladas en este caso suponen el 50% del valor total de la ampliación, es decir 73.000 euros en concepto a esta multa. Y no estamos hablando precisamente de un Ayuntamiento, el de Alcalalí, que no haya estado especialmente vigilante con este tipo de infracciones porque –según los datos oficiales- en los últimos 12 años el consistorio ha recaudado aproximadamente 300.000 euros en multas por irregularidades urbanísticas de menor importancia y que sí se detectaron para posteriormente ser sancionadas.

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Alcalalí Bernardo Ferrer manifestó a MÁSportal que “después de esta estafa esta mujer no está en condiciones de representar al pueblo. Tiene que dimitir inmediatamente”. Ferrer confirmó que el Ayuntamiento ha dado largas y “dificulta” la obtención de estos alegando falta de referencias o información.

NOTÍCIA DE: MASportal.net
AUTOR: Roberto Pérez
FECHA: 08/09/2017
ENLACE: http://bit.ly/2vTrXgQ
Share

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Te gusta nuestro contenido? ¡Suscríbete y síguenos!

Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram