FINS

 

ASSOCIACIÓ CULTURAL COMUNICA VALÉNCIA

(Idioma Valencià)

CONSTITUÏXEN ELS FINS:

1. Recopilar i documentar tots els testimonis, en els diversos formats i soports tecnics o tecnologics, relacionats en la societat, interessos i cultura valencianes.

2. Recuperar, en la mida de lo possible, material grafic, d’image i d’audio, referent a la realitat historica, social i cultural del Poble Valencià.

3. Preparar i difondre informacio relacionada en l’actualitat valenciana.

4. Crear espais de debat i d’opinio en benefici dels interessos valencians.

5. Propiciar la convivencia a través de trobades i encontres entre els distints sectors i sensibilitats socials, que aporten possibles solucions a tot tipo de conflictes i problemes en la societat valenciana.

6. Difondre i divulgar tots aquells actes o proyectes socials, culturals o migambientals, que siguen d’interes public per a tots els ciutadans valencians.

7. Donar veu ad aquells colectius i persones en menor visibilitat o en circumstancies marginals o desfavorables.

8. Prestar especial interes i observacio a la participacio i presencia de les dones en els diferents sectors i moviments socials, politics, culturals, deportius i migambientals de la societat valenciana.

9. Donar servici public -com a vehicul de comunicacio- entre les Administracions Publiques i la ciutadania valenciana.

10. Donar cobertura informativa i analisis sobre l’economia valenciana i el teixit empresarial/industrial valencià, aixina com de l’agricultura, ganaderia i peixca valenciana.

Torrent, 19 de abril de 2017

   

ASOCIACIÓN CULTURAL COMUNICA VALÉNCIA

(Idioma Castellano o Español)

Constituyen los fines de la Asociación:

1. Recopilar y documentar todos los testimonios, en los diversos formatos y soportes técnicos o tecnológicos, relacionados con la sociedad, intereses y cultura valencianas.

2. Recuperar, en la medida de lo posible, material gráfico, de imagen y de audio referente a la realidad histórica, social y cultural del Pueblo Valenciano.

3. Preparar y difundir información relacionada con la actualidad valenciana.

4. Crear espacios de debate y de opinión en beneficio de los intereses valencianos.

5. Propiciar la convivencia a través de encuentros entre los distintos sectores y sensibilidades sociales, que aporten posibles soluciones a todo tipo de conflictos y problemas en la sociedad valenciana.

6. Difundir y divulgar todos aquellos actos o proyectos sociales, culturales o medioambientales, que sean de interés público para todos los ciudadanos valencianos.

7. Dar voz a aquellos colectivos y personas con menor visibilidad o en circunstancias marginales o desfavorables.

8. Prestar especial interés y observación a la participación y presencia de las mujeres en los diferentes sectores y movimientos sociales, políticos, culturales, deportivos y medioambientales de la sociedad valenciana.

9. Dar servicio público -como vehículo de comunicación- entre las Administraciones Públicas y la ciudadanía valenciana.

10. Dar cobertura informativa y análisis sobre la economía valenciana y el tejido empresarial / industrial valenciano, así como de la agricultura, ganadería y pesca valenciana.

 Torrent, 19 de abril de 2017

Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram