ACTIVITATS

ASSOCIACIÓ CULTURAL COMUNICA VALÉNCIA

(Idioma Valencià)

ACTIVITATS

• Conferencies i charrades sobre la societat valenciana, en temes d’actualitat, historia, cultura i realitats socials, culturals, economiques, deportives, politiques, etc.

• Debats i encontres destinats a contrastar l’opinio sobre els plantejaments que es puguen fer del punt anterior o de qualsevol atre.

• Tallers informatius i formatius dirigits a coneixer mes i millor la Comunitat Autonoma Valenciana, per mig d’imagens, soports multimedia i d’audio.

• Exposicions o mostres sobre tots els assunts que l’actualitat demane.

• Activitats ludiques i d’entreteniment per als jovens, dones, persones de la tercera edat, discapacitats o persones sense recursos.

• Informar a la societat en general i a la valenciana en particular de tots els temes anteriorment apuntats, per mig de la tecnologia de hui en dia: internet, rets socials mijos grafics i d’audio o qualsevol plataforma que estiga en el mercat -o puga eixir- i que es puga aprofitar.

Torrent, 13 de Juny de 2017.

 

ASOCIACIÓN CULTURAL COMUNICA VALÉNCIA

(Idioma Castellano o Español)

ACTIVIDADES

• Conferencias y charlas sobre la sociedad valenciana, temas de actualidad, historia, cultura y realidades sociales, económicas, deportivas, políticas, etc.

• Debates y encuentros destinados a contrastar opiniones sobre los asuntos planteados en el punto anterior.

• Talleres informativos y formativos dirigidos a conocer más y mejor la Comunitat Autónoma Valenciana, a través de imágenes, soportes multimedia y de audio.

• Exposiciones o muestras sobre los asuntos relacionados anteriormente.

• Actividades lúdicas y de entretenimiento dirigidas principalmente a los jóvenes, mujeres, personas de la tercera edad, discapacitados o personas con menos recursos.

• Informar a la sociedad en general, y a la valenciana en particular, de todos los temas anteriormente mencionados, a través de la tecnología actual: internet, redes sociales, medios gráficos y de audio, o por cualquier plataforma que esté en el mercado -o pueda salir y que se pueda aprovechar.

Torrent, 13 de Junio de 2017

Share
Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram