Més de 1.000 millons. El Govern d’Espanya costejarà el 100% de l’estació subterrànea del Parc Central de Valéncia.

El Ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va anunciar este dimecres en Valéncia que el Govern d’Espanya assumirà la finançació del 100% de la futura estació subterrànea del Parc Central de Valéncia, dissenyada per Portela -l’actual proyecte del qual requerirà una actualisació al no complir en l’actual normativa, segons va afirmar-.

“Adquirim el compromís d’assumir el 100% de l’estació de Portela i de desenrollar el proyecte directament des d’Adif”, va indicar el dirigent despuix de mantindre un encontre en el President Ximo Puig en el Palau de la Generalitat.

El mandatari ha afegit que esperen contar en breu en un borrador de conveni per a aprovar-ho en el Consell Administrador de la Societat Parc Central, i que l’import de la construcció de l’estació subterrànea tindrà un cost superior a 1.000 millons d’euros.

El compromís del dirigent es suma al del nou pla per a agilitar el desenroll del Parc Central en superfície i la construcció del canal d’accés des del sur de la ciutat fins a l’Estació del Nort de Valéncia, un proyecte al que encara li resta l’acort sobre el repartiment de l’inversió -de la que Foment va anunciar que solament costejaria el 50%-.

Per contra, l’actual ministre sí es va comprometre recentment a desenrollar de nou els tràmits per a la construcció del túnel passant des del nort al centre de la capital del Turia, en una finançació al 100% per part del Govern d’Espanya.

En conseqüència, l’actual Ministre de Foment ha reactivat tots els proyectes pendents per a la solució ferroviara de Valéncia: el canal d’accés, el túnel passant i l’estació subterrànea.

No obstant, l’únic dels tres fixat en el calendari és el primer. Els dos restants es recuperen a nivell administratiu, circumstància que en el passat no ha segut garantia alguna per a que es materialisaren. Sense anar més llunt, el nou proyecte per a l’estació de Portela s’afig -a a lo manco- a atres tres que varen quedar abandonats en els caixons.

A DE: valenciaplaza.com
DATA: 04 de Octubre de 2017
TRADUÏT A: l’IDIOMA VALENCIÀ NORMES D’EL PUIG, per l’A. C. COMUNICA VALÉNCIA.
ENLLAÇ:  http://bit.ly/2wzRblK

04/10/17 MÁS DE 1.000 MILLONES

El Gobierno costeará el 100% de la estación subterránea del Parque Central.

VALÈNCIA. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció este miércoles en València que el Gobierno de España asumirá la financiación del 100% de la futura estación subterránea del Parque Central diseñada por Portela -cuyo actual proyecto requerirá una actualización al no cumplir con la actual normativa, según afirmó-.

“Adquirimos el compromiso de asumir el 100% de la estación de Portela y de desarrollar el proyecto directamente desde Adif”, indicó el dirigente tras mantener un encuentro con el presidente Ximo Puig en el Palau de la Generalitat.

El mandatario ha añadido que esperan contar en breve con un borrador de convenio para aprobarlo en el consejo de administrador de la sociedad Parque Central, y que el importe de la construcción de la estación subterránea tendrá un coste superior a 1.000 millones de euros.

El compromiso del dirigente se suma al del nuevo plan para agilizar el desarrollo del Parque Central en superficie y la construcción del canal de acceso desde el sur de la ciudad hasta la Estación del Norte de València, un proyecto al que todavía le resta el acuerdo sobre el reparto de la inversión -de la que Fomento anunció que solo costearía el 50%-.

Por contra, el actual ministro sí se comprometió recientemente a desarrollar de nuevo los trámites para la construcción del túnel pasante desde el norte al centro de la capital del Turia, con una financiación al 100% por parte del Gobierno de España.

En consecuencia, el actual ministro de Fomento ha reactivado todos los proyectos pendientes para la solución ferroviara de València: el canal de acceso, el túnel pasante y la estación subterránea.

No obstante, el único de los tres fijado en el calendario es el primero. Los dos restantes se recuperan a nivel administrativo, circunstancia que en el pasado no ha sido garantía alguna para que se materializaran. Sin ir más lejos, el nuevo proyecto para la estación de Portela se suma a al menos otros tres que quedaron abandonados en los cajones.

NOTÍCIA DE: valenciaplaza.com
DATA: 04 de Octubre de 2017
ENLLAÇ:  http://bit.ly/2wzRblK

Deixa un comentari

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Facebook
Twitter
YouTube